Bolagsstyrning

Orio är sedan 2012 helägt av svenska staten. Huvudkontoret finns i Nyköping tillsammans med logistik- och distributionscenter. Bolaget har även kontor i Trollhättan samt verksamhet med egna försäljningskontor via helägda dotterbolag i USA, Storbritannien, Tyskland och Schweiz.

 

Protokoll från extra årsstämma 11 oktober Orio 2021 (klicka här för att läsa mer)
Kallelse till extra årsstämma 11 oktober 2021 (klicka här för att läsa mer)
Protokoll från årsstämma Orio 2021 (klicka här för att läsa mer)
Kallelse till årsstämma Orio 2021 (klicka här för att läsa mer)
Ersättningsrapport 2020. (klicka här för att läsa mer)
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts (klicka här för att läsa mer)

Bolagsstämma är enligt svensk Aktiebolagslag (”ABL”) bolagets högsta beslutande organ genom vilken ägaren utövar sitt inflytande över bolaget. I statligt ägda bolag har förutom ägaren, även riksdagens ledamöter i enlighet med Ägarpolicyn och riksdagsbeslut rätt att delta vid stämman. Likaså har allmänheten rätt att efter anmälan närvara vid stämman.

Vid årsstämman, som är den årliga ordinarie bolagsstämman, beslutar Orio AB:s ägare i centrala frågor såsom fastställelse av resultat- och balansräkningar, disposition beträffande Bolagets vinst, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd, val av styrelsens ledamöter, val av styrelsens ordförande, val av revisor, samt ersättning till styrelsens ledamöter och revisor samt eventuella ändringar i bolagsordningen.

Årsstämman i Bolaget äger rum under mars – april. Kallelse publiceras på Bolagets webbplats, i Post- och Inrikes tidningar samt i en rikstäckande dagstidning fyra till sex veckor innan stämman äger rum. I kallelsen framgår vilka punkter som kommer att behandlas vid stämman, fullständiga förslag till beslut, liksom information om hur och när anmälan till stämman ska lämnas.