Bolagsstyrning

Orio är sedan 2012 helägt av svenska staten. Huvudkontoret finns i Nyköping tillsammans med logistik- och distributionscenter. Bolaget har även kontor i Trollhättan samt verksamhet med egna försäljningskontor via helägda dotterbolag i USA, Storbritannien, Tyskland och Schweiz.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Orio tillämpar regeringens ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande” som omfattas av Ägarpolicyn. Regeringens riktlinjer finns tillgängliga på regeringens webbplats, www.regeringen.se.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som beslutats av årsstämman, omfattar i detta sammanhang kretsen koncernledning och vd:ar i dotterbolag.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare består av lön, förmåner (främst i form av bilförmån) och pensionsförmåner. Ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 8 i årsredovisningen för 2020.

Bolagets anställda i koncernledningen har pensionsålder 65 år och omfattas av ITP-planen i enlighet med centrala avtal eller annan lösning på motsvarande kostnadsnivå. Motsvarande gäller för de vd:ar i dotterbolag som är ledande befattningshavare i Koncernen.

Vid uppsägning från Bolagets sida gäller LAS och kollektivavtalens regler för koncernledningen, dock inte för Bolagets vd som är tillsatt på konsultbasis. För vd:ar i dotterbolag gäller likartade uppsägningsvillkor varierande mellan 0-12 månader.

Styrelsen säkerställer genom ersättningsutskottet att ersättningarna följer de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Innan beslut fattas om ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen ska skriftligt underlag föreligga som utvisar Koncernens totala kostnad. Förslaget ska beredas av styrelsens ersättningsutskott för att därefter beslutas av styrelsen. Bolagets revisorer ska i enlighet med ABL, varje år senast tre veckor före årsstämman lämna ett skriftligt undertecknat yttrande till styrelsen om huruvida de riktlinjer som är beslutade av årsstämman har följts.

Styrelsen ska även säkerställa att vd:n tillser att ersättningar och andra anställningsvillkor till övriga anställda bygger på riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med Ägarpolicyn. Dessa riktlinjer ska gälla för Orio AB med dotterbolag, och godkännas av bolagsstämman i respektive bolag.

Styrelsen kan om det finns särskilda skäl avvika från de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman. Styrelsen ska i så fall vid årsstämman skriftligen redovisa de särskilda skäl som finns för sådan avvikelse.

Styrelsens förslag till årsstämman 2021 är att Orio tillämpar de riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande som är beslutade av regeringen.