Bolagsstyrning

Orio är sedan 2012 helägt av svenska staten. Huvudkontoret finns i Nyköping tillsammans med logistik- och distributionscenter. Bolaget har även kontor i Trollhättan samt verksamhet med egna försäljningskontor via helägda dotterbolag i USA, Storbritannien, Tyskland och Schweiz.

Vd ska hålla styrelsen informerad om bolagets och koncernens affärsutveckling, det finansiella läget i bolaget och koncernen samt andra frågor som vd bedömer att styrelsen bör ha kännedom om.

Vidare ska vd fortlöpande delge styrelsen information om bolagets och koncernens utveckling mellan varje mötestillfälle. Informationen ska innehålla utfall under förfluten period jämte förväntad utveckling samt information om de viktigaste planerade aktiviteterna under kommande period. Vidare ska sådana avtal som vd bedömer ha väsentlig strategisk eller finansiell betydelse för bolaget eller koncernen redovisas av vd till styrelsen.

Till stöd för sitt arbete har vd en ledningsgrupp bestående av de befattningshavare som är direkt underställda vd. Ledningsgruppens medlemmar utses av vd och har till uppgift att driva bolagets arbete i enlighet med de direktiv som styrelsen beslutat, säkerställa styrning mot uppsatta visioner och mål för att uppfylla för verksamheten viktiga nyckeltal.
Ledningsgruppen sammanträder varje vecka under ledning av vd för att diskutera och besluta om viktiga organisatoriska, ekonomiska och operativa frågor.

 • Johan Formgren

  Commercial
  Född: 1962 Tidigare anställning: Ett flertal ledande positioner inom Saab Automobile AB och GM Europe, främst inom sälj & marknadsföring samt eftermarknad.
  Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Stiftelsen Navigare Necesse Est och Ordinarie ledamot i FOCO Formgren & Co. AB.
  Utbildning: Master of Science in Engineering and Industrial Organization (Chalmers University of Technology in Gothenburg)

 • Leif Karlsson

  CIO/IT-chef
  Född: 1965
  Anställd sedan: 1996
  Tidigare anställning: Datema, Primdata
  Utbildning: Fil.kand. systemvetenskaplig linje i Örebro

 • Anna-Greta Forsström

  HR Manager
  Född: 1985
  Anställd sedan: 2019
  Tidigare anställning: Unibail-Rodamco-Westfield, British American Tobacco Sweden AB
  Utbildning: Fil. kand. Ekonomi Master’s Degree in Human Resource Management and Development.