Bolagsstyrning

Orio är sedan 2012 helägt av svenska staten. Huvudkontoret finns i Nyköping tillsammans med logistik- och distributionscenter. Bolaget har även kontor i Trollhättan samt verksamhet med egna försäljningskontor via helägda dotterbolag i USA, Storbritannien, Tyskland och Schweiz.

Styrelsens sammansättning

Enligt Orio AB:s bolagsordning ska styrelsen utöver arbetstagarrepresentanter bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter utan suppleanter. I årsredovisningen finns närmare uppgifter om respektive ledamot.

Styrelsens utskott

Till stöd för sitt arbete har styrelsen inom sig utsett tre utskott; revisionsutskott, ersättningsutskott och förändringsutskott. Genom delegering till utskott överlåts ansvar för uppgifts utförande till annan, dock kan aldrig styrelsens ansvar och tillsynsskyldighet överlåtas.

  • Charlotte Hansson

    Styrelseordförande sedan: 2017
    Född: 1962
    Invald: 2013
    Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Linktop Holding och styrelseledamot i Bergman och Beving, Distit, Green Cargo, Probi, Stena Trade and Industry och Senergia Nordic
    Utbildning: Master of Science i biokemi, marknadsekonom DIHM

  • Dan Samuelsson

    Styrelseledamot, arbetstagar- representant för Unionen
    Född: 1972
    Invald: 2018
    Övriga styrelseuppdrag: –
    Utbildning: Lean Production, Luleå tekniska universitet, en rad interna ledarskapsutbild- ningar

  • Catrina Ingelstam

    Stämmovald styrelseledamot
    Född: 1961
    Invald: 2016
    Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Sjätte AP-fonden och styrelse- ledamot i Kommuninvest, Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Swedfund och Spiltan fonder
    Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet, PRI Academy

  • Peter Blomqvist

    Stämmovald styrelseledamot
    Född: 1962
    Invald: 2021
    Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Lernia och Specialfastigheter Sverige
    Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm