Projektmodell för en flygande start

Vår tydliga och enhetliga projektmodell som ger trygghet för dig som kund.

Kontakta oss

Vi vill gärna att du att kontaktar oss så vi tillsammans med dig kan ta fram bästa möjliga logistiklösning för dig. Vi ser fram emot att bli din partner på tillväxtresan.

Kontakta oss

Ett bra kundsamarbete kräver struktur

För att säkra att Orio Logistics nya kundsamarbeten kommer igång snabbt, friktionsfritt och når uppställda mål har en tydlig och enhetlig projektmodell tagits fram. Den väl beprövade modellen ligger till grund för varje nytt införandeprojekt. Målet är att säkerställa att varje ny kund får en snabb och effektiv start och att vi förverkligar det som är överenskommet och avtalat med kunden.

En man som jobbar med flexibelt IT system vid sin dator

Här sammanfattas de allra viktigaste delarna av vår projektmodell och införandeprocess:

  • Projektmodell är en fastlagd process för hur ett införande projekt organiseras och genomförs
  • Varje införandeprojekt har en intern beställare, oftast en Key Account Manager, som tillsammans med Orio Logistics ledning är ansvarig för projektet.
  • Införandeprojektet leds av en projektledare som avrapporterar arbetet till en styrgrupp som stöttar och prioriterar under projektets gång. Ibland medverkar även olika referensgrupper, som ger input och råd i specifika frågor.
  • Projektet följer en metodik som utvecklats och dokumenterats i Orio Logistics projekthandbok.
  • Innan ett införandeprojekt startas upp tydliggörs och dokumenteras projektets syfte, mål, innehåll och omfattning inom ramen för en implementeringsplan.
  • Vid implementering av nya kundsamarbeten krävs det alltid att olika IT-integrationer görs. Här samarbetar Orios IT-avdelning med kundens experter, som gemensamt testar och kvalitetssäkra integrationerna under införandeprojektet.
  • När ett införandeprojekt är klart redovisas resultatet i en slutrapport som överlämnas till projektägaren och styrgruppen.
  • Införandeprojektet resulterar i att vi har etablerat en SOP – Standard Operation Procedure – med fastlagda processer och rutiner som är väl förankrade med kunden och internt.
  • Därefter utses en projektledare som ansvarer för det fortsatta kundsamarbetet inklusive behov av förbättringar, förändringar, kompetensutveckling som kan ha framkommit under införandet men ännu inte genomförts.

Samsyn mellan kunden och Orio Logistics

Hela införandeprocessen ska givetvis alltid baseras på en samsyn med kunden och leverera mot de mål, krav och förväntningar som kunden har. När införandeprojektet är genomfört ska Orio Logistics kund känna sig trygg och väl informerad om vilka personer som är ansvariga för vad och vem man ska vända sig till i olika frågor.

”E-handel driver innovation inom tredjepartslogistik”

Ökningen av e-handeln har på kort tid ställt tredjeparts– logistikbranschen inför nya utmaningar. Inspirerade av Amazon, Alibaba och Zalando ställer den snabbväxande e-handeln höga krav på exibla upplägg, korta ledtider, hög servicegrad till kunder och konsumenter samt inte minst en effektiv returlogistik.

Läs hela artikeln