Finansiell information

Bolaget redovisar sitt finansiella resultat kvartalsvis medan årsredovisningen och hållbarhetsrapporten publiceras i mars.

Första kvartalet 2022

Nettoomsättningen för första kvartalet 2022 uppgick till 90 MSEK (86).
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 0 MSEK (0). Rörelsemarginalen var 0 procent (0).
Periodens resultat för kvartalet uppgick till -1 MSEK (0), motsvarande ett resultat per aktie om -0,01 MSEK (0,00).
Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 5 MSEK (2).

VD HAR ORDET

Orio-koncernen inleder 2022 med fortsatt bra lönsamhet i Parts-affären och god tillväxt för Orio Logistics

 

Nettoomsättningen för det första kvartalet 2022 ökade med 5 procent jämfört med föregående år från 86 MSEK till 90 MSEK, tack vare bra försäljning i båda affärsområdena. Koncernen levererade även ett rörelseresultat i nivå med samma period föregående trots stora kostnadsutmaningar framförallt när det gäller transport- och energikostnader. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades i kvartalet med 3 MSEK jämfört med första kvartalet 2021.

Tack vare en bra försäljning med bibehållna marginaler levererades en förbättrad lönsamhet i affärsområdet Parts i kvartalet. En god kostnadskontroll tillsammans med strategiska prisjusteringar och ett antal lyckade effektiviseringsinitiativ bidrog till lönsamheten.

Den goda tillväxten för Orio Logistics fortsatte i linje med tidigare år in i det första kvartalet. Affärsområdet växte för externa kunder med 44 procent i kvartalet. Tillväxten genererades både från utveckling av befintliga kunder och nya kontrakterade kunder.

Orios delägda utvecklingsbolag Nyköpings Logistikpark AB fortsätter på den inslagna vägen med markberedning och förberedande utvecklingsarbeten parallellt med att samtal förs med potentiella framtida logistikhyresgäster.

Resultatutveckling

Nettoomsättningen för första kvartalet 2022 uppgick till 90 MSEK.

Bruttovinsten ökade med 1 MSEK under första kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 33 MSEK. Bruttomarginalen var under kvartalet 37 procent, vilket är oförändrat jämfört motsvarande kvartal 2021.

För första kvartalet 2022 redovisar Orio ett rörelseresultat om 0 MSEK, och ett resultat efter skatt om -1 MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 5 MSEK och soliditeten per den 31 mars 2022 var 80 procent.

Verksamhet och strategi

Koncernens strategi inom affärsområde Parts är att upprätthålla den globala kundbasen av verkstäder och distributörer som fokuserar på Saab-bilar genom att säkerställa ett relevant produktprogram av Saab originaldelar och eftermarknadsalternativ med tillhörande tjänster. Inom affärsområde Logistics är strategin att tillhandahålla logistiktjänster genom innovativa lösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet.

Nyköping den 20 april 2022
Gustaf Ljunggren, vd