Governance

Orio has been wholly owned by the Swedish state since 2012. The head office is located in Nyköping together with a logistics and distribution center. The company also has offices in Trollhättan and operations with its own sales offices via wholly owned subsidiaries in North America, UK, Germany and Switzerland.

Orios bolagsstyrning grundar sig på tillämplig svensk och utländsk rätt, statens ägarpolicy avseende bolagsstyrning av statligt ägda bolag (”Ägarpolicyn”), de anvisningar som ägaren beslutar om samt bolagsordning beslutad av bolagsstämman. Ägarpolicyn omfattar riktlinjer för extern rapportering och riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ägarpolicyn innebär att Orio ska tillämpa svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). De avsteg från Koden som Orio gjort framgår i bolagsstyrningsrapporten och följer av att Orio är ett av staten helägt bolag.

Orios bolagsstyrningsrapport finns att läsa i årsredovisningen under finansiella rapporter.

Bolagsordning

Organisationsnummer: 556602-9277

§ 1 Firma
Bolagets firma är Orio AB.

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Nyköpings kommun.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att utveckla, tillverka, förvärva och försälja reservdelar och tillbehör för motorfordon, att utveckla och försälja logistiktjänster samt att bedriva därmed förenlig verksamhet, även som att äga och förvalta fast och lös egendom.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tvåhundratusen (200 000) kronor och högst åttahundratusen (800 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst tvåhundra (200) och högst åttahundra (800).

§ 6 Styrelse och revisorer
Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 8 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma
Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma får hållas, förutom där bolaget har sitt säte, i Stockholm.
___________________
Antagen vid bolagsstämma den 9 december 2015.