Vi kan och vi vill bidra

Hedin Parts and Logistics är en ansvarsfull affärspartner, samhällsaktör och arbetsgivare. Vi ser att konkurrenskraft och hållbarhet går hand i hand och att hållbarhet väcker engagemang och stolthet internt.

Vi vill se en hållbar värdekedja 

Hur vi agerar affärsetiskt, kring antikorruption, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och resursanvändning har betydelse. Som global aktör har vi möjlighet att påverka alla led i värdekedjan i en mer hållbar riktning tillsammans med våra samarbetspartners och leverantörer. Men att verka i logistikbranschen innebär utan tvekan hållbarhetsutmaningar, inte minst när det gäller utsläppen från transporterna.

Intressentdialog 

Grunden för Hedin Parts and Logistics hållbarhetsarbete är vår väsentlighetsanalys. Den har tagits fram i samarbete med våra intressenter och har gett kunskap och förståelse för vilka områden vi har störst möjligheter att påverka inom. Genom att identifiera dessa och genom systematiskt och långsiktigt arbete, värnar vi vårt rykte och varumärke.  

FN:s globala hållbarhetsmål 

Vi strukturerar och redovisar vårt hållbarhetsarbete utifrån FN:s globala hållbarhetsmål. Enligt vår bedömning är 5 av de 17 globala hållbarhetsmålen relevanta för oss att arbeta med:  

  • Mål 3 god hälsa och välbefinnande
  • Mål 5 jämställdhet
  • Mål 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 12 hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13 bekämpa klimatförändringarna. 

Här hittar du vår uppförandekod

No files