Orio AB – Ett utökat bemyndigande skapar större flexibilitet för framtiden

Nyheter / 3 maj, 2021

På förekommen anledning vill Orio AB förtydliga den information som uppmärksammats i media och klargöra...

en rosa kartong, en blå kartong och en grön kartong

På förekommen anledning vill Orio AB förtydliga den information som uppmärksammats i media och klargöra den bakomliggande fakta som föranlett uppmärksamheten.

I Orio koncernen pågår ett arbete i syfte att optimera värdeutvecklingen i koncernen och utveckla dess två affärsområden Orio Parts, Saab Original reservdelsförsäljning, och Orio Logistics, logistiktjänster, samt koncernens logistik- och distributionsfastighet i Nyköping. Regeringen har sökt ett utvidgat bemyndigande från riksdagen avseende Orio AB. Syftet är att utöka statens handlingsalternativ och skapa flexibilitet i hur värdet på statens ägande i Orio AB kan optimeras.

– ”För att utöka statens handlingsalternativ och därmed statens möjligheter att få ut ett så stort värde som möjligt för verksamheten har regeringen i vårändringsbudgeten 2021 sökt ett breddat mandat. Detta ökar i praktiken möjligheterna för styrelsen och i förlängningen staten att kunna få ut ett så högt värde som möjligt för verksamheten” säger Charlotte Hansson, styrelseordförande för Orio AB.

I regeringens vårändringsbudget 2021 till riksdagen om utökat bemyndigande för ökad flexibilitet och optimerat värdeskapande av ägandet i Orio AB förekommer ordalydelsen ”avveckla genom likvidation”. Formuleringen är en del av en större helhet och skälet till det utvidgade bemyndigandet är som ovan nämnts att möjliggöra en optimering av värdeutvecklingen och öka ägarens flexibilitet i hanteringen av Orio AB.

Förhoppningen med denna skrivelse är att förtydliga och klargöra den bakomliggande fakta gällande aktuella media rapporteringen.

Upprinnelsen till informationen är alltså vårändringsbudget 2021 där regeringen ansöker om ett utvidgat bemyndigande för att skapa ökad flexibilitet i sitt ägande av Orio AB för att säkerställa en optimerad värdeutveckling av koncernen.

Orio AB ser fram emot ett fortsatt och framtida nära och bra samarbete med våra befintliga kunder, leverantörer och samarbetspartner samt med potentiella nya kunder, leverantörer och samarbetspartners inom affärsområdena Orio Parts, Orio Logistics samt inom fastighetsutvecklingsprojektet Nyköpings Logistikpark.

Med tillförsikt om ett fortsatt bra samarbete,

Gustaf Ljunggren VD
Orio AB

Våra nyheter