Frågor och svar

Hedin Parts and Logistics är en logistikpartner inom tredjepartslogistik (3PL/TPL) som tar ett långtgående ansvar för våra kunders logistikkedja: från infrakt till lagerhantering, leverans och returhantering.

 • Var finns logistikcentret?

  Hedin Parts and Logistics logistikcenter är beläget tio mil söder om Stockholm – mitt i Norden och med omedelbar närhet till hamnar, järnväg och Europavägar. Anläggningen har en yta om 73 000 kvadratmeter, har en hög automationsgrad och hanterar effektivt såväl pallar och lådor som enstaka artiklar. Anläggningen är dessutom utrustad för att hantera tempererade varor, farligt gods och artiklar med högt ställda krav på hygien och säkerhet.

 • Vilka tjänster erbjuder ni utöver grundläggande tredjepartslogistik?

  Utöver grundläggande tjänster inom tredjepartslogistik – lagerhantering och distribution – utvecklar vi smarta tilläggstjänster som ger våra kunder ett extra värde och samtidigt gör oss till en lite mer unik logistikpartner. Exempel på tilläggstjänster är avrop/inköp, planering och prognoser, etikettering, montering, satsbyggnation, transportadministration, emballering, spedition, exportdokument och tulldeklarationer, hantering av farligt gods, reklamation- och returhantering och mycket annat.

 • Vad finns det för fördelar med tredjepartslogistik?
  • Fokusera på den egna kärnverksamheten och överlåta allt mer komplexa och krävande logistikutmaningar åt en professionell tredjepartslogistiker
  • Öka egen anpassningsförmåga och flexibilitet genom att skala upp och skala ned användningen av olika resurser
  • Öka den egna kontrollen – tvärtemot vad många tror så ökar oftast kontrollen över den egna logistiken när outsourcande företag drar nytta av TPL-företagets IT-system för visibilitet, planering och optimering
  • Accelerera genomförandet av logistikaktiviteter genom att dra nytta av de resurser, erfarenheter och den kompetens som finns hos TPL-företaget.
  • Snabbare leverera till och etablera sig på nya marknader genom att dra nytta av TPL-företagets infrastruktur, nätverk och avtal
  • Reducera kostnader i den egna verksamheten
  • Göra fasta kostnader rörliga genom att utnyttja enbart de resurser som behövs – därmed blir kostnaderna relaterade till verksamhetens intäkter
  • Frigöra egna resurser
  • Få tillgång till kunskap, kompetens, best practice, relationer och väl utvecklade metoder och processer från en mängd olika företag och branscher
  • Få tillgång till eftertraktade fysiska logistikresurser utan att behöva investera i egna fysiska logistikresurser och IT-system samt uppdateringar och underhåll av detta
  • Få tillgång till TPL-företagets väl utformade processer,
  • Öka visibiliteten och koordinationsförmågan i försörjningsflödet genom att dra nytta av TPL-företagets IT-system och integrationer med egna och andra aktörers system
  • Säkra upp transportkapacitet genom att dra nytta av TPL-företagets nätverk, avtal och relationer
  • Dra nytta av en större gemensam förhandlingsstyrka gentemot transportörer
  • Dra nytta av att andra varuägares transporter kan matchas och samlastas.
  • Minska den egna risken genom att tredjepartslogistikleverantören är ansvarig för personalen och godsets hantering, skador, svinn etc.
  • Öka/överföra logistikkompetensen till den egna personalen
  • Skapa innovation och ständig förbättring i sin logistik och försörjningskedja genom TPL-företagets förmåga att löpande analyser och optimera er logistik
  • Öka sin kundservice – 83% av TPL-kunder uppger att deras kundservice ökar som en följd av sina TPL-samarbeten (källa: 2016 State of Logistics Outsourcing Report)
  • Skapa förutsättningar för ökad effektivitet och bättre marginaler
  • Skapa förutsättningar för ökad tillväxt.
 • Varför är det rätt att outsourca sin logistik?

  Enligt välrenommerade Chartered Institute of Logistics and Transport, CILT, ökar outsourcingen av logistiktjänster allt snabbare. CILTs experter anser att det är främst sju faktorer som ligger till grund för den snabba ökningen av logistisk outsourcing till tredjepartslogistiker:

  1. Överlägsna resurser– en kompetent tredjepartslogistiker har ett stort nätverk av resurser som i allmänhet är vida överlägset det som ett enskilt företag kan åstadkomma. Därmed kan varje del i försörjningskedjan opereras mer effektivt och kostnadseffektivt av en tredjepartslogistiker.

  2. Stora besparingar– ett 3PL-företag bidrar till att kunden sparar både tid och pengar på flera sätt genom att tillhandahålla lager, transporttjänster, teknologier och expertis med spetskompetens inom logistik.

  3. Reducerad risk– genom att överlåta beslut och drift till en erfaren tredjepartslogistiker undviks kostsamma misstag. Därmed kan ett eget logistiknätverk byggas upp med mycket litet risktagande.

  4. Minskat ansvar– en tredjepartslogistiker tar över ansvaret för logistiken – såväl dagliga administrativa uppgifter som långsiktiga finansiella investeringar, rekrytering och kompetensutveckling. Det skapar förutsättningar för kunden att fokusera all sin energi och sitt fokus på att utveckla sin egen kärnaffär.

  5. Branschexpertis– en professionell 3PL-aktör har kunskap om den egna branschens KPIer, best practice och är uppdaterad om de allra senaste möjligheterna inom logistik, materialhantering och styrning samt IT-stöd.

  6. Skalbarhet – en tredjepartslogistiker ska göra det möjligt för kunden att skala upp eller ner sin logistik beroende på säsongsvariationer, efterfrågan och tillväxt.

  7. Ständiga förbättringar– en proffsig tredjepartslogistiker justerar, förbättrar och effektiviserar löpande alla aktiviteter och funktioner i logistikflödet.

 • Hur jobbar ni aktivt med miljö och hållbarhet?

  För oss som tredjepartslogistiker är ett intensivt och genomtänkt arbete med miljö & hållbarhet en självklarhet. Alla kunder och konsumenter ställer idag höga krav och förväntar sig ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Dessutom går ökad hållbarhet och minskade kostnader nästan alltid hand i hand. Orio Logistics miljö- och hållbarhetsarbete sker systematiskt och omfattar: internlogistik (lager och hanteringsutrustning), avfallshantering och minimering, återvinning, material och förpackningsanvändning samt transport.

  Läs mer om miljö och hållbarhet

 • 3PL för e-handlare?

  Orio Logistics erbjuder en totallösning för e-handelslogistik där vi hanterar stora flöden av enstaka order och styckplock med krav på hög varutillgänglighet, korta ledtider, god leveranskvalitet. Vi kan dessutom säkra en snabb och flexibel distribution och ta ansvar för en effektiv returhantering. Målsättningen är förstås att kunderna ska få sina leveranser och eventuella returer hanterade så snabbt och enkelt som möjligt. Och att du som kund ska få kostnadseffektiv logistik och en lönsam e-handel.

  Läs mer om 3PL för E-handlare

   

 • Transport och logistik hur fungerar det?

  En naturlig och prioriterad ingrediens i vårt erbjudande som tredjepartsleverantör är att erbjuda effektiva transporter till och från vårt logistikcenter. Dagligen hanterar vi stora godsvolymer med tusentals avsändare och mottagare i fler än 60 länder världen över. Under årens lopp har vi därför utvecklat starka relationer med ett stort nätverk av transportörer. Som neutral aktör samarbetar vi med samtliga transportörer, i ett värdefullt nätverk som våra kunder kan dra nytta av genom en stor samlad förhandlingsstyrka.

  Läs mer om transport och logistik

 • Anpassar ni era tredjepartslogistik tjänster?

  Vi skräddarsyr tredjepartslogistik tjänsterna för att anpassa er verksamhet. Kontakta oss så kan vi hitta en lösning tillsammans.

 • Ingår hantering av farligt gods i tredjepartslogistik?

  Hedin Parts and Logistics lageranläggning är utformad för hantering av farligt gods och personalen har kompetens om både själva hanteringen och de lagar som gäller. Vi hanterar alla typer av farligt gods utom radioaktiva ämnen. Det farliga godset lagras i en särskild del av anläggningen och omhändertas av personal som är utbildad enligt de myndighetskrav som gäller. Vi använder även olika sorters emballage som är anpassade och godkända för lagring och transport av alla typer farligt gods.

  Läs mer om farligt gods

 • Ingår returlogistik i tredjepartslogistik?

  Hos Hedin Parts and Logistics får ni en enkel och effektiv returlogistik/returhantering. Returer är inte längre något ”nödvändigt ont” utan något som skapar mervärde för kunder och konsumenter. Hanteras returerna rätt blir det en källa till fler kunder och ökade intäkter.

  Läs mer om returlogistik

 • Vad är tredjepartslogistik?

  Tredjepartslogistik, ofta förkortat TPL eller 3PL, avser outsourcing av logistikaktiviteter till en tredje part i flödet mellan varuägare och mottagare. Typiska logistikaktiviteter som utförs av företag som erbjuder tredjepartslogistik är lagerhållning, distribution/transport, orderhantering, varuförädling (exempelvis montering), förpackning och returhantering. Vissa akademiker betraktar all logistik som läggs ut på en tredje part som tredjepartslogistik. Andra menar att de tjänster som produceras av logistikföretaget måste vara långsiktigt avtalade, utmärkas av en viss kundanpassning och inte enbart bestå av en eller flera standardtjänster.

  Läs mer om tredjepartslogistik

 • Vad kostar tredjepartslogistik?

  Olika företags lösningar se olika ut. Vi tar tillsammans med dig fram ett prisförslag baserat utifrån era behov. Generellt kan man säga att man bara betalar för när en tjänst utförs vilket gör att kostnaden enkelt kan budgeteras. Till skillnad från att hantera alla sina kostnader för sin logistik med extra personal, frånvaro och varierande lokalkostnader.

  Kontakta oss

 • Varför ska jag välja Hedin Parts and Logistics som min tredjepartsleverantör?

  Väljer du Hedin Parts and Logistics så får du en engagerad, innovativ och flexibel partner inom tredjepartslogistik. Utifrån grundinställningen att det vi gör är prioriterat och affärskritiskt för dig som kund tar vi ansvar för att hantera och utveckla er logistik och distribution. Med hög kompetens, kvalité och stora resurser kan vi erbjuda exakt den lösning som du vill ha och behöver. Det är vad vi menar med 3PL på dina villkor.

  Läs mer om vårt kundlöfte

 • Vilka faktorer ska jag tänka på när jag väljer 3PL leverantör?

  Följande faktorer framhålls särskilt ofta som avgörande för att etablera framgångsrika logistikpartnerskap mellan varuägande företag och tredjepartslogistikföretag.

  Identifiera rätt partner
  Det mest grundläggande är att hitta en partner som passar den egna verksamhetens behov vad gäller resurser, kompetens och företagskultur.

  Sätt tydliga gemensamma mål
  Det behövs en ömsesidig förståelse och samsyn kring syften och mål med samarbetet. Målen ska formuleras tydligt och vara vägledande för det dagliga samarbetet och ligga till grund för den löpande uppföljningen och utvärderingen av partnerskapet.

  Strukturerad samverkan
  En omfattande forskning visar att en strukturerad samverkan och en gemensam process är avgörande för framgång. Här gäller det att leda och driva samarbetet och relationen utifrån gemensamma mål och KPI:er.

  Ledningens fokus
  När logistikpartnerskapet har en betydande påverkan på företagets prestationer, kostnader, kundservice och resultat behöver ledningen involveras på lämplig nivå.

  Ständiga förbättringar
  Båda parter behöver säkerställa att logistiksamarbetet löpande förbättras och utvecklas. När det lyckas skapas förutsättningar för ett långsiktigt och ömsesidigt vinstgivande samarbete.